Цене месечних претплатних карата са ПДВ-ом у динарима
Категорија корисника I зона I + II зона I + II +III зона
Месечне карте за организовани превоз радника „на име“ 1,980.00 2,635.00 3,305.00
Месечне карте за превоз: 1,385.00 1,845.00 2,315.00
редовних ученика средњих школа
редовних студената (до 26 година старости)
пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша
пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша
војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша
Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 26.547,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша 990.00 1,315.00 1,655.00
*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање